Przedszkole Publiczne nr 13
w Rzeszowie
(17) 748-32-80 - przedszk.
(17) 748-32-81 - księg.
(17) 748-32-82 - dyr.
sekretariat@pp13.resman.pl
dyrektor@pp13.resman.pl

 Od 1 lutego 2019r opłaty za przedszkole należy wpłacać na nowy rachunek bankowy! 

 

Nr nowego rachunku:

22 1020 4391 0000 6302 0187 6457 

   w nieprzekraczalnym terminie do  10-go dnia każdego miesiąca.

 

 

 W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza


 

Od dnia 1.01.2017 roku obowiązuje Uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

 Zgodnie z tą uchwałą w przedszkolach dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od godz. 8:00 do 13:00. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń  w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć      o którym mowa powyżej ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

 Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę iloczynów tej opłaty  oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad pięć godzin, ze wszystkich dni obecności dziecka w danym miesiącu.

Od dnia 1.01.2017 roku rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (6-letnich) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Opłaty za korzystanie przez dziecko  6-letnie            z wychowania przedszkolnego zostają całkowicie zniesione.

 


 

 Uprzejmie informujemy, że w naszym przedszkolu działa elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka.

 

Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie-   wychodząc z przedszkola: 

 

po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela

 po odebraniu dziecka od nauczyciela